OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV („ZÁKON“)

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

Bc. Michael Kysela

Novomeského 520/1 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 51027569 ( ďalej len porovnávačúverov.sk ), email: info@porovnavacuverov.sk , tel. +421 915 030 950

 

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko

Kontaktné údaje: emailova adresa a telefónne číslo ( nepovinné údaje )

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracuvávame na účel využívania, uplatňovania reklamácii, , komunikáciu s vami, Osobné údaje spracuváme na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony ,obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania  alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti podklady s.r.o, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne v rámci porovnávačúverov.sk

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom(§ 21 Zákona),
  • právo na opravu(§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie(§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania(§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov(§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie(§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas(§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domienate, že spracuvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu porovnávačúverov.sk, elektronicky na emailovu adresu info@porovnavacuverov.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odppovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďaľšie dva mesiace.

 

Spolupracujeme s partnermi