Predčasné splatenie úveru

Sankčný poplatok ako kompenzácia za predčasné splatenie hypotekárneho úveru sa zákonodarcom prostredníctvom novelizácie zákona o bankách podarilo eliminovať, pričom v súčasnosti existujú aj možnosti kedy si splatenie komplexného úveru, alebo jeho parciálnej sumy nevyžaduje zinkasovanie poplatku, v prípade splnenia istých podmienok.

Čo hovorí zákon o bankách?

Hypotekárna banka nemôže od klienta požadovať poplatky v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru, alebo jeho časti, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru.“

Z uvedenej citácie zákona rezultuje, že banka Vás oslobodí od akýchkoľvek sankčných poplatkov, či pokút v dvoch prípadoch -  tým je koniec doby fixácie úrokovej sadzby za podmienky, že táto doba je presne vymedzená na základe dohody medzi bankovou inštitúciou  a žiadateľom o úver v zmluve o hypotekárnom úvere.  Žiadateľ však môže mať aj variabilnú úrokovú sadzbu, čo je podstata druhého prípadu, ktorý povoľuje splatenie celej sumy alebo čiastky úveru bez sankčného poplatku.

Oznamovacia povinnosť bankovej inštitúcie:
Skutočnosť, kedy môže klient predčasne splatiť hypotekárny úver bez poplatku, tzn., že tak ukončenie fixácie hypotekárneho úveru, ako aj zmenu úrokových sadzieb v úročení úveru má v oznamovacej povinnosti bankový subjekt a to v lehote najneskôr dva mesiace pred daným termínom písomnou formou.  V povinnosti banky je tak:

  • zaslať klientovi informáciu v podobe oznámenia o uplynutí doby fixácie
  • zaslať klientovi informáciu v podobe oznámenia o zmene úrokovej sadzby
  • informovať klienta o aktuálnej výške úrokovej sadzby ako aj o výške na nasledujúce obdobie
  • informovať klienta o výške hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie 

Odporúčanie na záver:
Banky zasielajú informácie tohto druhu hromadne, čím sa zvyšuje riziko, že sa ku klientom nedostanú, a preto odporúčame, aby sa klienti iniciatívne dožadovali týchto informácií osobne, napriek tomu, že banky majú uloženú povinnosť vopred a bez vyzvania zaslať všetky relevantné oznámenia  vo vzťahu k predčasnému splateniu úveru svojim klientom.

Spolupracujeme s partnermi