Podmienky používania webu

1. Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom webu porovnavacuverov.sk je Podklady.sk , Zahradnicka 46/A, Bratislava 821 08

Slovensko (ďalej len "prevádzkovateľ)             Následujúce pojmy použité v týchto podmienkach používania web stránok Porovnavacuverov.sk majú následujúci význam:

 • Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa web webu Porovnavacuverov.sk.
 • Poskytovateľ služby je poskytovateľ služieb alebo produktov, ktorých základné informácie sa nachádzajú na stránkach Porovnavacuverov.sk.
 • Produkt je akýkoľvek produkt alebo služba, ktorej základné údaje sa nachádzajú na stránkach Porovnavacuverov.sk.

2. Zásady a ciele

 • Cieľom Porovnavacuverov.sk je poskytnúť základné informácie o produktoch finančného trhu v Slovenskej republike a porovnať ich s podobnými Produktmi v ponuke ostatných Poskytovateľov služieb.
 • Hlavnými zásadami webu Porovnavacuverov.sk sú:
  • Objektívnosť - žiaden Poskytovateľ služby, ani Produkt nie je zvýhodnený na základe subjektívnych kritérií.
  • Nezávislosť - Prevádzkovateľ stránok nie je konkurent, klient, ani obchodný partner žiadneho Poskytovateľa služieb.
  • Presnosť a aktuálnosť údajov - údaje o Produktoch sú pravidelné kontrolované a aktualizované. Snahou Prevádzkovateľa webu je poskytnúť čo najpresnejšie informácie, no keďže zdroje informácii nie sú vždy aktuálne, presné a úplne, Prevádzkovateľ webu nemôže ručiť za absolútnu presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácii o Produktoch.
 • Všetky informácie o Produktoch sú poskytované Užívateľom bezplatne. Niektoré informácie môžu byť dostupné len po bezplatnom zaregistrovaní na stránkach Porovnavacuverov.sk.

3. Údaje o Produktoch

 • Údaje o Produktoch pochádzajú z nasledovných zdrojov:
  • Verejne dostupné zdroje ako sú web webu Poskytovateľov služieb, ich propagačné materiály, tlačové správy, atď.
  • Informácie pochádzajúce priamo od Poskytovateľov služieb, ktoré sú určené pre použitie na stránkach Porovnavacuverov.sk.
 • Na stránkach Porovnavacuverov.sk sa nachádzajú len najzákladnejšie informácie o Produktoch. Úplné informácie, ktoré môžu byť v niektorých situáciách kľúčové pre Užívateľov, poskytnú priamo Poskytovatelia služieb.
 • Všetky údaje o Produktoch sú schválené Prevádzkovateľom webu.
 • Prevádzkovateľ webu nezodpovedá za presnosť, ani aktuálnosť údajov o Produktoch.

4.Kritéria pre zaradenie Produktov na webu Porovnavacuverov.sk

 • Produkt je aktuálne v ponuke Poskytovateľa služby
 • Produkt je možné jednoznačne zaradiť do jednej z existujúcich kategórii Produktov na stránkach Porovnavacuverov.sk.
 • Poskytovateľ služby má oprávnenie poskytovať daný Produkt na území Slovenskej republiky pre občanov Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť Produkt na webu Porovnavacuverov.sk bez udania dôvodu.

5. Porovnávanie Produktov

 • Každý produkt má pridelené bodové hodnotenie, ktoré sa zobrazuje vo forme hviezdičiek a skóre a je označené ako "Celkové hodnotenie". Toto hodnotenie je pre každý druh produktov vypočítané algoritmom vyvinutým pre interné použitie na stránkach Porovnavacuverov.sk pre každú produktovú skupinu osobitne.
 • Východiskovým kritériom zoradenia porovnávaných produktov je Celkové hodnotenie.

6. Užívatelia

 • Užívanie stránok Porovnavacuverov.sk je bezplatné pre všetkých užívateľov.
 • Užívatelia majú možnosť nájsť základné informácie o Produktoch a porovnať ich s podobnými Produktmi na stránkach Porovnavacuverov.sk. Konečné rozhodnutie o zvolení Produktu však nesmie závisieť len na informáciách nachádzajúcich sa na stránkach Porovnavacuverov.sk. Užívateľ je zodpovedný za svoje rozhodnutie a Prevádzkovateľ webu za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu Užívateľa vyplývajúcu z rozhodnutia založenom na základe informácií na stránkach Porovnavacuverov.sk.
 • Osobné údaje Užívateľov (ako je meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, atď.) nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám bez súhlasu Užívateľa.
 • Poskytovateľ webu môže občasne zaslať Užívateľom informačný email o Porovnavacuverov.sk, súvisiacich projektoch, alebo produktoch a službách, ktoré sú na stránkach Porovnavacuverov.sk porovnávané, no len pokiaľ s tým Užívateľ súhlasil pri registrácii osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľa, ak to uzná za vhodné.

 

7. Osobné údaje

 • Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vaše osobné údaje použijeme výhradne na vypracovanie ponuky finančných produktov, o ktoré nás požiadate. Všetky údaje budú uložené na našich bezpečných serveroch a prístup k nim budú mať len následovné osoby:
  • zamestnanci Prevádzkovateľa webu Porovnavacuverov.sk
  • finančný poradca Michal Kysela a jeho spolupracovníci
 • Odoslaním formulára so žiadosťou o vypracovanie ponuky finančných produktov a služieb vyhlasujete, že ste si vedomý svojich práv a prehlasujete, že v zmysle §11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľujete Prevádzkovateľovi stránok Porovnavacuverov.sk, spoločnosti Podklady.sk s.r.o., súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti, a to na účely spracovania žiadosti a následného marketingového oslovovania. Zároveň súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, ktorých sa vaša žiadosť týka, za účelom spracovania žiadosti a pre marketingové účely vrátane ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujete na dobu 10 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou (vrátane emailu) na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Prevádzkovateľa webu.

10. Záverečné ustanovenie

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať obsah webu, vrátane týchto Podmienok používania webu Porovnavacuverov.sk.
 • Všetky vzťahy neupravené v týchto Podmienkach používania webu sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tieto Podmienky používania webu sú platné od 1.1. 2017

 

Spolupracujeme s partnermi